Järelvalve

 Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. PGS § 84  “Haldusjärelevalve teostamine”

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee

Alates 1. septembrist 2017 teostab Järvakandi Kooli üle  järelevalvet Haridus –  ja Teadusministeeriumi  Põhja piirkonna ekspert Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa:
Õilme Saks
oilme.saks@hm.ee

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks:
Hille Voolaid
Hille.Voolaid@hm.ee