2021/2022.õa õpilastransport

 

Kehtna Vallavalitsus ootab Järvakandi Kooli, Eidapere Kooli, Kehtna PK ja Valtu Põhikooli õpilaste* andmeid, et korraldada teie laste Kehtna valla sisene õpilastransport kooli ja tagasi koju 2021/2022. õppeaastal. Sama kehtib ka neile lastele, kes on valla õpilastransporti juba varemgi kasutanud, sest eluolud muutuvad (alternatiivse transpordi leidmine, elukoha või kooli vahetus vmt).
Õigus alternatiivse transpordi (ühistransport, isiklik sõiduauto) sõidusoodustusele on vaid siis, kui koolibussiga ei ole võimalik kooli ega/või koju saada. Täpsemad tingimused on sätestatud Kehtna Vallavolikogu 21.11.2018 määruses nr 35 "Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/408122018022).
Rapla maakonna gümnaasiumite X-XII klassides õppivatele õpilastele kompenseeritakse üks sõit päevas haridusasutusse või tagasi koju juhul, kui neil ei ole võimalik kasutada selleks õpilasliini. Soodustuse aluseks on taotlus ja sõidupiletid või isikliku sõiduauto sõiduleht. Hüvitise tingimusi reguleerib samuti sõidusoodustuste andmise kord. Raplamaal opereerivad ka tasuta maakonnaliinid.
* NB! Õpilased, kelle jaoks kool või lähim avaliku liini bussipeatus jäävad rohkem kui 3 km kaugusele (alus Sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele").