JÄRVAKANDI KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

 

1. Üldsätted

1.1.      Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Järvakandi Kooli (edaspidi kool) õpilaskonna

            vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 5.-9. klassi klasside poolt valitud esindajad (kuni 3

            õpilast).

1.2.      ÕE ei ole juriidiline isik.

1.3.      ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest juhtkonna ja ÕE vahel, kooli ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

1.4.      Struktuuriliselt on ÕE-l president, asepresident ning lihtliikmed.

1.5.      Klassijuhatajad edastavad õppeaasta algul (hiljemalt septembri lõpuks) oma klassi esindajate nimed huvijuhile. Esimese kohtumise lepib õpilastega kokku huvijuht.

2. Eesmärgid

2.1.      Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees, kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.

2.2.      Aidata kaasa õppetöö ja koolielu paremale korraldamisele.

2.3.      Järgida ning edendada kooli traditsioone.

2.4.      Kujundada lugupidavaid ning üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.

2.5.      Aidata kaasa koolielu puudutavate probleemide väljaselgitamisele ja lahendamisele.

2.6.      Organiseerida kooliüritusi.

3. Õigused ja kohustused

3.1.      Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:

3.1.1.   Valida oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse.

3.1.2.   Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda kooli õppenõukogu koosolekutel. Teha ettepanekuid kooli kodukorra täiendamiseks või muutmiseks.

3.1.3.   Kaitsta õpilaste huve õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees koolis ja väljaspool kooli.

3.1.4.   Kooskõlastatult kooli juhtkonnaga viia läbi koolielu käsitlevaid küsitlusi, analüüsida nende tulemusi ning vajadustest ja tulemustest lähtuvalt teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ning hoolekogule.

3.1.5.   Osaleda kooli õppetöö ja -tegevuse organiseerimisel.

3.1.6.   Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega.

3.1.7.   Olla esindatud Eesti Õpilasesinduste Liidus ning saata oma esindaja nende poolt korraldatud üritustele väljaspool kooli.

 

3.2.      ÕE-l on kohustus:

3.2.1.   Järgida kooli põhimäärust ja kodukorda, samuti kinni pidada juhtkonna ja ÕE vahelistest kirjalikest ja suulistest kokkulepetest.

3.2.2.   Mitte vahetult sekkuma õppeprotsessi ega ignoreerima õppemeetodikat.

3.2.3.   Informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕE tegevusest.

3.2.4.   Vastutada enda korraldatud ürituste eest.

3.2.5.   Anda arvamus kooli arengukavale, kodukorrale ning õppekavale.

3.2.6.   Tagada ÕE järjepidevus.

4. Sisekorraldus ja töökord

4.1.      ÕE tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus.

4.2.      ÕE koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kuus.

4.3.      Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.

4.4.      ÕE liikmed valivad enda hulgast lihthäälteenamusega presidendi. Asepresidendi määrab endale president viimase nõusolekul. Ühiselt otsustatakse, kes esindab ÕE kooli hoolekogus ja õppenõukogus.

4.5.      Koosolekuid juhatab president, tema äraolekul asepresident.

4.6.      Informatsiooni ÕE tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt ja teadetetahvlilt. Need klassid, mis ei ole ÕE-s esindatud, saavad info oma klassijuhataja käest.

4.7.      ÕE liikmed ja president valitakse üheks õppeaastaks.

4.8.      ÕE tegevust juhib ja korraldab president.

4.9.      ÕE tegevust juhendab kooli huvijuht.

4.10.    Vajaduse korral esindab president õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.

4.11.    Presidendi puudumisel on asepresident tema täieõiguslik asendaja.

4.12.    Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed kui:

4.12.1. President ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjusel.

4.12.2. Presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele, rikub või ei arvesta ÕE volitusi, ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.

4.12.3. Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet.

4.14.    ÕE-st arvatakse välja, kui liige ei täida kooli kodukorda, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme, endale võetud kohustusi ÕE tegevuses ning kooli juhtkonna või teiste liikmete ettepanekul, kui õpilase õppeedukus ja/või hoolsus ja/või käitumine on mitterahuldav.

4.15.    ÕE liikmed peavad püüdma olla kaasõpilastele eeskujuks väärika ja õpilasele sobiliku käitumisega nii koolis kui ka väljaspool kooli.