Õppeaasta 2020/21

 

03.12.2020, õppenõukogu nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/21. õppeaastaks
 2. I trimestri kokkuvõte kooli õppe- kasvatustöö tulemustest 2020/21. õ-a; ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks
 3. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine
 4. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta
 5. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele: Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral

18.03.2021, õppenõukogu nr 2

 1.  II trimestri kokkuvõte kooli õppe- kasvatustöö tulemustest 2020/21. õ-a; ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks

09.06.2021, õppenõukogu nr 3

 1. Järvakandi Kooli 2020/21 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
 2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 5. Loovtöö sooritamine

14.06.2021, õppenõukogu nr 4

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
 3. Põhikooli lõpetamine puudulike hinnetega

30.08.2021, õppenõukogu nr 5

 1. Järvakandi Kooli 2020/21 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 2. Õpilase järgmisesse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemuste alusel.
 3. Järvakandi Kooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

 

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas
HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4